Kammauw en radauw i Kirchroa

Tekst: 
H. Bisschoff
Muziek: 
H. Bisschoff
Artiest: 
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1993

Bij os i Kirchroa motste zieë, hant moeziek en jezank.
't Weltbekante W.M.C. hant vier al joare lank.
Mè jiddes joar mit karneval, da zunt vier werm doa,
jehowwe weëd da op de kis en losse os da joa.

Refreng:
I Kirchroa is mit Karnaval d'r nüedige kammauw.
De drei döl daag, uur sjnapt 't al, da maache vier radauw.
Zum sjloes 't deesdieg op d'r Maat, d'r kloon hant vier da aa.
Da jeet,leef lü, so wie jezaad, d'r letste jöle draa.

Va foesbal hant vier ooch verstank, mit Roda los mar joa.
D'r Pool, doa woa jesjwomme weëd, is vuur tse sporte doa.
Mè inge sport, dat is jewis d'r Vasteloavendskroam,
da zinge, springe, laache vier en sjuppe kreftief oam.

Veraine i Kirchroa zunt er veul, wie d'r jemeenderoad.
D'r Mans, deë veurt die jonge aa, deë kint da ooch jee koad .
Mè inge kloeb, dat is jewis, d'r Prins mit d'r Road va Elf,
die zinge da wie vier als jroep, dit lid, 't jeet vazelf.