Joesj joesj joesj

Artiest: 
Weerwaas
Album: 
Weerwaas - 'Jiddere Jek is Angejs' - Marlstone recordings bv CDL9860
Plaats: 
Kerkrade

Och wat woar vruier toch ing sjiekke tsiet,
wail doa ummer jet van hange bliet
en die melodieje weëd iech noeëts mieë kwiet,
dit is vasteloavend van vruier tsiet.

En 't is ja vasteloavend,
joederiederaldala
En 't is vasteloavend,
joederiedera.
En wail 't vasteloavend is,
dan huit d'r duvel óp de kis.
En 't is ja vasteloavend,
joederiedera.

Joesj joesj joesj, vier hant ós langs de sjoeël jefoesjd,
joesj joesj joesj, vier hant ós derlangs jefoesjd

Iech sjies diech aa, iech sjies diech aa,
doe has 't hemme van die modder aa
iech sjies diech aa, iech sjies diech aa,
doe has 't hemme van die modder aa.

En krien 'm diech mar nog ins in jen heng,
d'r sjwingel van de kettekarressel.
En krien 'm diech mar nog ins in jen heng,
d'r sjwingel van de kettekarressel.

Wenn das so wieter geht, ein halbes jahr
krien iech delerio, halleloeja.

Och wat woar vruier toch ing sjiekke tsiet,
wail doa ummer jet van hange bliet
en die melodieje weëd iech noeëts mieë kwiet,
dit is vasteloavend van vruier tsiet.

Doa vloog ing vót jen daag eróp,
die woar mit loemmele ópjesjtópd,
doa vloog ing vót noa jen daag eróp.

Dat vótloach teëje deë kandel aa,
deë kandel teëje dat vótlaoch aa,
doa vloog ing vót noa jen daag eróp.

Dat vótlaoch hauw ziech wieë jedoa,
dat vótlaoch woar noen sjótselsbloa,
doa vloog ing vót noa jen daag eróp.

Vier losse ós póppe, vier losse ós póppe,
vier losse ós póppe sjikke oes amerika.
Vier maache kinger, vier maache kinger,
vier maache kingersjong oes verkensleer.
Iech han d'r jrüetste, iech han d'r jrüetste,
iech han d'r jrüetste man van de welt jezieë.

't zoos ee efje óp 't trepje bij de oma an jen duur,
't hauw ee lös-je in 't röks-je en 't koeët nit dervuur.
't zoos ee ef-je óp 't trepje bij de oma an jen duur,
't hauw ee lös-je in 't röks-je en 't koeët nit dervuur.

Marietsebiel, woa jeeste hin
Noa d'r badeberg
wat is dan doa,
de mam is krank
wat hat ze dan
de vót verbrankd!

Och wat woar vruier toch ing sjiekke tsiet,
wail doa ummer jet van hange bliet
en die melodieje weëd iech noeëts mieë kwiet,
dit is vasteloavend van vruier tsiet.

Och häue vier ee drüpje, häue vier ee drüpje,
häue vier ee jans kling drüpje.
Och häue vier ee drüpje, häue vier ee drüpje,
häue vier ee jans kling drüpje.

Oh Suzanna, wat is dat leben wunderschön,
oh suzanna, wat is dat leben schön.

lek miech am aasj, vier junt noa't kloeëster,
lek miech am aasj iech weëd bejieng,
lek miech am aasj vier junt noa't kloeëster,
lek miech am aasj, vier junt doa hin.

In 't vótlaoch, doa is 't duuster.
In 't vótloach, doa brent jee lid.
In 't vótlaoch, doa is 't duuster.
In 't vótloach, doa brent jee lid.