Joa, wen de moezziek sjpilt ...

Tekst: 
Leo Pelzer
Muziek: 
Martien Pelzer
Artiest: 
D'r Kloep Jód Jefloept
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1994-1995 - Weerwaas Studio's - WWCD 9495
Plaats: 
Kerkrade

Refreng:
Joa, went de moezziek sjpilt, d'r letste jäole rolt.
En an óp heem aa joa doa weëd nog nit jedaad,
dan is oes rand en band, ós janse Roderland.
Joa, want dat land dat is oes sjpas en vräud jemaad.
Want jidder kink kiet van de auwesj al jelierd,
wie hei bij ós de vasteloavend weëd jevierd.
Joa, went de moezziek sjpilt, d'r letste jäole rolt,
dan is oes rand en band ós janse Roderland.

Miech weëd wal ins jevroagd, wie vasteloavend weëd jevierd.
Dan zaan iech: jong, dat wees ich nit, vier hant dat jonk jelierd.
Bij ós heem woar de karneval e fes vuur aod en jonk.
En sjpas en laach, dat wits doe doch, dat hilt die hats jezónk.

Vuur os is drei daag karneval 't sjunste wat besjteet.
't Weëd jedansd, 't weëd jelaad, bis dat 't nie mieë jeet.
En alle wat diech zürje maat, doa weëd noen mit jelaad.
Zoeëlang wie nog de moezziek sjpilt, da weëd ziech sjpas jemaad.