Jidderenne 't ziengt

Tekst: 
Arno Ypelaar
Muziek: 
Arno Ypelaar
Artiest: 
D'r Letste Sjrai
Plaats: 
Kerkrade

Refrein:
Jidderenne 't ziengt, jidderenne 't ziengt.
Iech dat va diech en doe 't miengt.
Jidderenne 't ziengt, jidderenne 't ziengt.
Iech dat va diech en doe 't miengt.

D'r Sjeng, deë how 't sjunste meëdsje van de janse Hei.
Vier jonge ins ing kier óp sjiep, mieng vrauw woar óch d'rbij.
Mar wie iech doe óp heem aa jong mit dat angert aan d'r erm,
iech zaat: 'Iech bring 'm mörje tseruk, iech hod 'm diech waal werm.'

Vier jonge ós ee drinke mit d'r janse kloep.
Vier jove allenäu ing rungde, alleng d'r Jo how floep.
Mar wie 't op betsale koam, maachet heë ziech noa d'r klo.
Doe hant vier alle sjroäm jezatsd op 't keëtsje van d'r Jo.

't Rita, dat is vöal te sjmal en óch tswai meter lank.
Doa kunt óch nog ins bei, 't hat nuus óp de plank.
't Karin dat is vöal tse kling, vuur hónged kilo sjpek.
Wenn die 't ziech dele küete, woare die tswai perfek.