Jet silikone, valsje teng

Artiest: 
De Heinis
Plaats: 
Kerkrade

Iech bin noen eemoal sjun, bin zoeë jeboare
Jiddes meëdsje leuft miech hingernoa
't Maat nuus oes, mit baad, mer óch jesjoare
iech broech noeëts alling tse joa

Refrein:
Jet silikone, valsje teng, ing pruuk of e toepet
't Mörjens vuur d'r sjpeijel sjmienk iech dat 't vrekt
Bij miech ziet me jaar jee vet, iech draag e jroeës korset
Mit d'r duurste kreem zunt de sjpatoare bedekd

't is noen eemoal zoeë, ja mit de joare
vleit de tsiet en jeet me hingeroes
Mit 100 joar, dat han iech miech jesjwoare,
zien iech ummer nog jód oes

Ja mit ing nui friezoer, sjun fiejoer, en jing vauwe mieë
Wen iech uvver sjtroas jon, kan iech miech losse zieë