Jek, jekker, Kirchroa

Tekst: 
M.Reintjens & W.Schobben
Muziek: 
M.Reintjens & W.Schobben
Artiest: 
De Sjunkelvotte & die Original Limburger Freunde
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1997-1998 - Weerwaas Studio's - WWCD 0612 97
Plaats: 
Kerkrade

Refreng:
In ós jek, jekker, Kirchroa, is hü sjpas en vräud aa-jezaad.
In ós jek, jekker, Kirchroa, zunt mit vasteloavend doezende klone óp d'r Maat.
In ós jek, jekker, Kirchroa, kanne vier drei daag lank nit sjtil blieve sjtoa.
In ós jek, jekker, Kirchroa, nee, dat deet ós wirkliech jinne noa.

Verkleid wie kloon in ós bónkte Kloneland, veulste diech hei heem.
Den d´r vasteloavend in ós Roderland is jinne auwe leem.
Wilste vasteloavend liere viere, kanste dat in ós Lierchroa liere.

Haste noeg noeëts in die leëve sjpas jehad, veulste diech zoeë jód.
Vasteloavend hei in ós sjun Heemet-sjtad, drei daag zunt ós tse kót.
Wilste vasteloavend liere viere, kanste dat in ós Lierchroa liere.