Jef miech mar inne laach

Tekst: 
Paul Weelen
Muziek: 
Paul Weelen
Artiest: 
Weerwaas
Album: 
Weerwaas - 'Weëd wakker' - Marlstone cdl - 9638
Plaats: 
Kerkrade

Jef miech mar inne laach, mieë broech iech nit van diech.
En vilt ins jet tse laache, dan deel dat sjun mit miech.
't Jeld kans doe diech hoade, me jelt ziech toch jing sjpas.
't Is toch vöal mieë weëd, wents doe jelaache has.

't Jieëft zoeëvuul probleme, me drieënt ziech drin en droes:
Wie kan me jeld verdene jenóg vuur ee jans hoes,
d'r auto en d'r wésjmasjieng, d'r jaad en de jaraasj.
Doe wits nit mieë tse maache je, noen lek miech ins am aasj.

Verjés noen al dieng zörje, die lofe diech nit voet.
Die haste óch nog mörje en doarum nit jemoed.
Doe has nog nit jezónge, dat is toch ing blamaasj.
Of kanste nit mieë laache, ja, noen lek miech ins am aasj.