Ja went jants Kirchroa sjoenkelt

Tekst: 
Magda Quadflieg
Muziek: 
John Quadflieg
Plaats: 
Kerkrade

Refreng:
Ja went jants Kirchroa sjoenkelt dan zunt vier ee.
D'r jantse zaal kleëft dan wie klette vas aan ee.
Ja went jants Kirchroa sjoenkelt veule vier ós ee.
Vier blieve allenui drei daag lank op de bee.

Sjoenkel noa links en sjoenkel noa reëts.
Hot diech doch nit zoë sjtief wie eng keëts.
Och ósse road deë vräut ziech huu,
d'r president is stoots op zieng luu.
D'r nuie prins steet op d'r dush en deed a alles mit.
Sjoenkel noa links en sjoenkel noa reëts,
verjes de sjtimmoeng nit.

Sjoenkele dat kent hei jiddes kink,
dat kunt fielaicht van deë Helensje wink.
Sjtiemoeng dat sjrieft me bij os jroës,
dat is jet oes de jantse auw doës.
Sjut noe mer allenui ens op en dut ens rigtig mit.
Sjoenkel noa links en sjoenkel noa reëts,
verjes de sjtimmoeng nit.