Ja, ja, hieë mos te blieëve hange

Tekst: 
Lenie Raven
Muziek: 
René Krans
Plaats: 
Heerlerheide

Refrein:
Ja ja hieë mos te blieve hange, biej os op Hèëleheij.
Vir zint ging weeke en geen bange, gunt durreg bis in d'r mei.
En loat dich noë mèr lekker zweëve, en drink dich noch mer éé.
En went der murge kumpt dan zint vieër, biejee.

Der tied van de gèkke is dan noeë weer doa,
Kiek doa is d'r Prins
De mèëdjes die sjpringe d'r Bok achternoa,
Kieëk ins wieë ze vleege.
D'r road is kompleet mit de mutsj op d'r kop,
Kieëk ze doa ins sjtoa.
Ze sjanse en sjpringe, danse en zinge,
Carnaval loat goa.

D'r Opa dèë pakt zich de tèng in de hèng,
Lacht ins oet de hand.
De Oma die pakt zich de pruuk van d'r sjeng,
En geet ins richtig vieëre.
De mèëdjes die lache de jonges ins aa,
Pak mich noe mèr ins vas.
Ze sjanse en sjpringe, danse en zinge,
Maak mèr lèkker sjpass.