Inne jouwe haan

Artiest: 
De Sjpringbrönsjer
Plaats: 
Kerkrade

Refrein:
Inne jouwe haan, inne jouwe haan, inne jouwe haan, deë is nit vet
Joep los sjtoa, Joep los sjtoa, Joep los sjtoa, die friet mit kroket
Inne jouwe haan, inne jouwe haan, inne jouwe haan,
in jouwe haan deë is nit vet
Inne jouwe haan, inne jouwe haan, inne jouwe haan,
in jouwe haan deë is nit vet
Joep los sjtoa die friet mit kroket

D'r noaber Joep, deë hat 't sjwoar, is óp dieet, noen al e joar
Doch dat zitst d'r Joep nit mit, den heë is nog eëve dik
Zien vrauw zeët: 'Leve Joep jank doch noa d'r aafsjlankkloeb'

D'r Joep deë jong dan óch óp koer, dat woar nit va lange doer
E pónk eraaf e pónk eróp, d'r Joep deë vólt ziech jaar nit jód
Dennoch hat heë dra jedaad wat zieng vrauw hem hat jezaad

Noen wie d'r Joep is werm heem, zitst heë nog mit zie probleem
Den d'r Joep, deë weëd nit kwiet zienne jroeëse appetiet
't Jebreuzel vingt werm aa, zieng vrauw zeët: 'Joep noen dink doch dra'