Iech zuk ing partnerin

Tekst: 
Nico Ploum
Muziek: 
Nico Ploum
Artiest: 
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1948

Went tswai ziech jod en net versjtunt, jong, wat is dat sjun,
en laachend durch 't leave junt, oane jekse zin.
Al is der himmer ooch ins sjwats, kunt ee donderwear,
dan sjwiegt der monk en sjprikt 't hats en hat me ziech werm jear :

Refreng:
Iech zuk ing partnerin, die miech versjteet,
en die mit miech zoeë durch 't leave jeet.
Doe bis vuur miech 't richtiegste model,
en han iech diech, dan han iech mienne wil.
Iech zuk ing partnerin, die miech versjteet,
en die mit miech zoeë durch 't leave jeet.

Der Adam in 't paradies volt ziech jaar nit jod.
Dat sjunne braat hem van de wies, klauwet hem der mod.
Hea volt 't al ing jantse tsiet, woar nit jear alling.
Mer wie hea dan 't Eva ziet, zingt hèl hea der refreng :

De leefde, och wie oad ze is, die jeet ummer mit,
bij zonnesjien, dat is jewis, en bij mondelit.
Dat jear-han is de sjunste zaach, bringt os vräud en sjpas.
Der miensj is dan op zie jemaach, verjeest dan zörg en las :