Iech mot diech, en diech mos miech

Tekst: 
Raymonde Quaedvlieg
Muziek: 
B.Dietrich & M.Reim (Verdammt ich lieb dich)
Artiest: 
FietseFreem
Album: 
Fietse Manie - Marlstone 099107 CD
Plaats: 
Maastricht

Iech slenter door de straote roond um middernach.
'ch Hub noe ins neet op diech gewach,
mèh, 't geit ouch zoonder diech.
Iech zit aon 't buffet en drink miech nog e beer.
Dat deegs diech vreuger ouch hiel geer.
mèh, 't geit ouch zoonder diech.

 

Tot noe tow hub iech diech nog neet gemis,
ammezeer miech good, da's get wat zeker is.
Dat geit ouch zoonder diech.
Get weijer aon de bar, daor zit 'n leuke meid.
In gedachte hub iech al met heur gevreijt.
Meschien zie ouch wel mit miech.

 

Mèh toch dink iech allein nog mer aon diech.

 

Refrein:
Want iech mot diech en diech mos miech.
Jao, iech waw diech en diech waws miech.
En iech wil diech en diech wils miech.
Iech wil diech neet mie kwiet,

 

Mèh langzaam vilt 't miech weer in,
veer hadde neet mie zoeveul zin.
Dat zags diech ouch tege miech.
Veer pasde neet zoe good beijein.
Es iech get waw, zags diech deks nein,
mèh dat zag iech ouch tege diech.

 

D'n telefoon sjteit aon de roet.
't Is sjus of lach dat dink miech oet.
Bels diech noe of bel iech ?
Iech rouk miech nog mer 'n sigaret,
en dink: zie lik allang in bed.
Mèh geine, geine dee get wèt.

 

En toch dink iech allein nog mer aon diech.