Iech moot goon

Tekst: 
Ursula en Bert Garnier
Muziek: 
Santana (They all went to Mexico)
Artiest: 
Erwin
Plaats: 
Maastricht

Bin op weeg, en boe op aon?
Iech weet neet, nein, boe iech gaon.
Örgens of nörgens , hei en dao of boe!
Mer iech vertrèk, jao zoe wie zoe.

 

Refrein:

Iech moot goon, iech blijf neet hei!
Buenos Dias, t ìs veurbij.
Iech bin weg, en mein `t ech, want iech moot goon, ‘t is veurbij, ‘t is gedoon!

Blijf noets lang, zoe bin iech neet.
Höb gaw genóg, is, wat iech weet.
Dus daan trèk iech weer naor `n aander stad.
In eder stad, `nen aander sjat!

Boe is leve, boe plezeer?
Iech loup `t nao, daor gaon iech weer
En zoe geit dat ederen daag en kier op kier.
Gaon iech opnui weer aon de zwier.

 

Refrein

Bin gelökkeg, en höb `t good
`t zwerve zit miech in `t blood!
Laot miech noe mer lekker mienen gaank zoe goon.
Want zoe leef iech , ‘t is mie bestoon.

Al mien winse, al wat iech wèl
Iech blijf allein en vrijgezel.
Iech bin zoe gebore, zoe steek iech inein.
Iech bin neet zoe, wie ederein!

 

Refrein 2x

Bin op weeg, en boe op aon?
Iech weet neet, nein, boe iech gaon.
Örgens of nörgens , hei en dao of boe!
Mer iech vertrèk, jao zoe wie zoe.