Iech jon hü alling eroes

Tekst: 
Henk Vannuys
Muziek: 
Dieter Vannuys
Artiest: 
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1994-1995 - Weerwaas Studio's - WWCD 9495
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1995

Refreng:
Iech jon hü alling eroes, 't auwt hing miech 't vóttes oes.
Jon iech alling, velt miech jinne óp d'r wekker.
Jeë jezever an d'r kop, jong, wat lekker.

Kom iech, mui jewirkt, 't aovens heem,
da sjteet in der jank ee jroes probleem.
Doa sjteet 't Fieng mit der bessem al paraat.
Inge ruiege oavend houw iech miech mer jedaat.

Iech veeg der sjtoep en dun och vlot de wesch,
da duit 't miech ee brifje in de tesch.
Wees iech wat iech in der winkel mot jon doeë.
Bin inge erme kloeët, dat is jeweun ezoeë.

Hui jeloesterd, wat der pap miech zaat.
Hui iech miech nit in zoeng laag gebraat.
Iech han miech mie leëve richtieg verzouwt.
Iech wos 't besser, ich bin jetrouwt.