Iech han sjies draa

Tekst: 
Paul Weelen
Muziek: 
Paul Weelen
Artiest: 
Weerwaas
Album: 
Weerwaas - 'Jiddere Jek is Angejs' - Marlstone recordings bv CDL9860
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1985

Iech woar letste zamsdieg nog jet in d'r Coos,
woa iech miech jemuudlieg jet tse drinke zoos.
En iech jong eroes, iech vong 't zoeë benauwd,
en iech zoog, ze hauwe miech d'r fiets jeklauwd.

Mar iech han sjies draa, iech han sjies draa.
Iech han sjies an de welt die alles deet vuur 't jeld,
mar nuus vuur miech.

Iech woar letste zondieg in 't hertepark,
en iech èset miech ee dües-je mit jet sjpaisekwark.
En wie iech óp ing bank miech doa jet zetse wool,
hoeët iech óp Kalhei dat Roda hauw ing jool.

Iech woeët vannaat wakker teëje haover eng,
En iech zoog ee vrommesj mit ing friet in jen heng.
En 't woar an 't keëke en an 't bloave an die hank,
den 't hauw ziech an die friet verbrankd.