Iech han op mie kirchroa é jlaës-je jedrónke

Tekst: 
M. Pelzer
Muziek: 
M. Pelzer
Artiest: 
De Rojo's en de Jraater Stroassezenger
Album: 
'Kirchröatsjer Sjpetsiejalietète 5' - Dureco Holland CD10.11.76
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1993

Ich hoop dat os Kirchroa vuur ummer zoë bliet,
zoeë wir 't bis noen is jeweë.
'n Heemetstad, wie me jeng tswaide mie ziet,
é sjtuk paradies op dis eëd.
'n Stad oane jrense. dat zunt vier doch al,
drum pakt üch 't jlaas en stoest aá.

Refreng:
Iech han op mie Kirchroa é jlaës-je jedrónke.
Iech han op mie Kirchroa zónd'heet jezaad.
Iech han op mie Kirchroa é jlaës-je jeklónke,
en jans sjtil alaaf jezaat.
Iech hau jedreumd dat noën mie Kirchroa nit mie besjtóng,
en dat alles in Eurode op zau jo'n.
Drum han iech óp Kirchroa é jlaës-je jedrónke,
en jans sjtil alaaf jezaat.

En wen jid'der veer joar de welt hei bijee,
vuur moez'ziek, tara en jezank,
da maach vier os sjpas en vier veule os éé,
en zage os Kirchroa bedankt.
'n Stad oane jrense. dat zunt vier doch al,
drum pakt üch 't jlaas en stoest aá.