Iech han jedrómd dis naat

Tekst: 
H. Golembiewski
Muziek: 
H. Golembiewski
Artiest: 
De Jraater Sjtroassezengere
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1997-1998 - Weerwaas Studio's - WWCD 0612 97
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1998

Refreng:
Iech han jedrómd dis naat en dat is wirklieg woar,
dat iech doa boave in d'r blauwe himmel woar.
Iech kiekket daag en naat noa ónge, ja den doa,
doa loog mieng heemet, mie Kirchroa.
Iech kiekket daag en naat noa ónge, ja den doa,
doa loog mieng heemet, mie Kirchroa.

Iech zoog de Nuisjtroas ligke en d'r auwe sjaat.
En zoog üch zitse an die dus-jer óp d'r Maat.
Iech zoog d'r Joep óp zienne zokkel jans alling.
Num 't miech nit koalieg dat iech noen alwerm zing.

Iech zoog de sjpringbron sjprietse an de Bouwerwei.
En in d'r zonnesjien doa sjtong de Kirch van Hei.
Iech zoog 't sjtadspark en de vüejelsjer in loeët,
die mit miech zónge wie iech endlieg wakker woeët.