Iech han ing blutsj d'rin

Tekst: 
Henk Struver
Muziek: 
Henk Struver
Artiest: 
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1990

Refreng:
Iech han ing blutsj d'rin, ich han ing blutsj d'rin,
dat haste noch noeëts jezieë.
Iech han ing blutsj d'rin, ich han ing blutsj d'rin,
en dat dee miech doch e-zoeë wieë.
Iech han ing blutsj d'rin, ich han ing blutsj d'rin,
wie ziet dat dink noen oes.
Iech han ing blutsj d'rin, ich han ing blutsj d'rin,
en die krien iech nit mieë droes.

Der Friets hauw inne nuije waan, wat woar dat éé sjiek dink.
Ut woar zienge janse sjtoots, verzörjet 'm wie éé kink.
De zon, die koam eroes, heë maachet zienge ieësjte toer.
Dat jòng nit wie heë wool, denn doa sjtong òp-ins ing moer.
Wie heë doe zooch der sjaa, vong heë tse róffe áá.

Vuure drin, doa zoos ut Zoermós Berb, éé blauw ooch en ing dikke naas.
Va der sjlaach woar dat durjeree, bloof mer róffe 'Jef mer jaas'.
Och zieng brós, die krooch jet mit en va vuure woar ut jans plat.
Dat woar ja jee jezich, al huij ut noeëts ing brós jehat.
't Sjnappet zienge béh, en vong tse róffe áá.