Iech han doesj

Tekst: 
Muziek: 
Artiest: 
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2006

Bin iech in ing wietsjaf, da han iech ee probleem
Sjton iech an de tieek, da wil iech nit noa heem
Is 't da jemuutlich, da blief iech nog jet doa
Dan han iech jinne zin mieë , um noa heem tse joa

Refrein:
Ze zient waal wen iech vol bin
Dat krieje ze allemoal mit
Mar wen iech richtig doesj han
Nee dat zient ze nit
Sjokkel iech dan op heem aa
Dan is d'r sjtoep tse kleng
Iech krien zoejaar de duur nit op
Mit de sjlussele in jun heng

Han iech jet jedronke,dat weët da ronk vertseld
Los ze dan mar moele, 't is doch mie eeje jeld
Iech leëf mie eeje leëve, en hot ooch van plezeer
Han iech hel jewirkt, dan drink iech miech ee beer