Iech han de tröat vol mit vasteloavend

Tekst: 
Ruud Merx
Muziek: 
Ruud Merx
Artiest: 
Hótvollee
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2004

Refrein:
Iech han de tröat vol mit vasteloavend.
Alles wat iech bloas en sjpil, karnaval is wat iech wil.
Jef miech ing tröat en doe hüesj de moezziek sjalle durch ós Kirchroa.
En ing walsje noeët is óch sjun,
wen iech jans hel träote dun.
Iech han de tröat vol mit vasteloavend,
't janse joar, durch dien en dun.

't Is ja nit dat iech nuus angesj zage weul.
Mar al wat iech vertselle dun is flauwekul.
Ja, en wits-te wie dat kunt?

Vruier óp de sjoeël zose vier bijenee.
In de klas, doa woar 't inge durcheree.
Ja, en wits-te wie dat koam?

Jidder wèch, da jon iech noa die träoterij.
Leve jong, dat jieët miech doch ing zouwerij.
Ja, en wits-te wie dat kunt?