Iech höb 'ne maan

Plaats: 
Maastricht

Iech höb 'ne maan, 'ne brave maan
'ne maan vaan komplezansie
'r keert 't hoes
En 'r stook 't vuur
En 'r liet de pupkes danse
'r liet de pupkes danse
'r stook 't vuur en 'r weeg 't keend
En 'r liet de pupkes danse