Iech höb diech weer gevoonde !

Tekst: 
Bert & Ursula Garnier
Muziek: 
Bert & Ursula Garnier
Artiest: 
't Merretkoer
Album: 
Merretkoer - ' 't Leve is e fees - Pebble Music Studio - PMC698
Plaats: 
Maastricht

Refrein:
lech hob diech weer gevoonde, dat is e gelök.
Want diech höbs de duite en iech voont d'ch trök.
Veer drinke eint same en blieve bejein.
lech haw d'ch hiel good vas, geine mins kreig us nog oetrein.

 

lech wouw 'ns lekker danse en mèt diech de vloer op goon.
Obbins, dao woort jech aofgetik en diech lees miech dao stoon.
De woors door iemes mètgesleip, iech zaog d'ch al gaw neet mie !
Wat moos iech goon beginne, zoonder duite noondepie !!

 

lech leep nao 't buffèt en iech bestelde: sjoes haafum.
Toen moos jech 't betaole en iech dreijde m'ch gaw um.
Iech kos 't neet geluive, mer de waors weer op de luip.
Mer keend es iech d'ch vin, daan lègk iech d'ch in 'n knuip !!