Iech höb diech met goud behaange

Tekst: 
Wiggen
Muziek: 
Adriolo
Artiest: 
Taai Taai
Plaats: 
Maastricht

Iech höb diech met goud behaange
kreegs alles wats diech vroogs aon miech
daorum ging iech naor den donder
niks waor good genog veur diech
iech höb diech met goud behaange
diech kreegs altied diene zin
noe zit iech heij gevaange
iech ging veur diech sjoen de bajes in

 

Ringe, horloges, juwele
iech stelde diech altied kontent
al moos iech ze iers nog goon stele
want zellef had iech geine cent

 

alles wats diech kos bedinke
dat hoong iech diech aon dien vot
iech höb diech bedeend op dien winke
meh noe zit iech in 't kesjot

 

Noe zit iech achter de deure
nao alles wat iech veur diech deeg
de sjreefs miech dat iech neet moot zeure
in de breef dee iech lets vaan diech kreeg

 

um diech gelökkig te make
ging iech veur diech 's nachs op pad
noe höb iech veur negetig krake
drei jaor en zes maonde gehad