Ich haot va mich

Tekst: 
Edwin Peelen
Muziek: 
Edwin Peelen
Artiest: 
45èlf
Plaats: 
Landgraaf

“... ich bin gruëtsj uch te mage presentere: d'r mieëst getalenteerde, nit te
evenare, mieë wie gewilde, good geconserveerde en geweunweg d'r aller,
aller betste. Hei is vuur uch: viefenvieëtigèlf...”

Refrein :

Ich haot va mich! Ich haot va mich!
En dreum alling nóg van deë lach óp mie gezich.
Zónger mich zelf zou ich nit langer kinne leëve.
Ich zou besjlis vuur mich mie leëve wille geëve.
Kiek ich noa mich da dink ich: “Wat ee lekker sjtuk.”
Ich haot va mich bis an d’r mond en da wer truk.

Couplet 1:

Ja kiek, ich zaan ’t mar geliek aan ’t begin:
“Ich bin d’r fijnste en sjarmantste dea ich kin.”
Likt ’t aa mich, loat ich mich zelver noeëts mieë goa
en is dat nuëdig, sjtón ich ummer vuur mich kloar.
Ich hoof mich zelver geld of sjmoek nit te beloave.
Dink ich aa mich, hult dat ’t betste bei mich boave.
Nóg gans mie boetewerk is vurig, frisj en sjtrak.
Ich bin misjien wal durch d’r Hergod zelf gemak.
Noe loat mich dich vertelle; da wiste glad besjeet,
dat hei ’t sjpreëkend vuurbild van perfektie vuur dich sjteet.

Couplet 2:

Ach loester hei: “Ich han aa aandach nieks te klage.”
Alling de vroag: “Wie lang kin ich deë faam nóg drage?”
Gietsige vrouwlüj rake ram aa mich versjlaaf.
De mieëtste lekke zich de vinger’ bei mich aaf.
Mie zieëlig lief is mit ing pen nit te besjrieve.
Good um te zieë dat ich nóg zoeë ‘geweun’ kin blieve.
Doa weët gezag: “Ich bin ’t pütjse mieë wie weëd.”
Ich bin d’r vleesj gewoeëde hieëmel hei op eëd.
Ich kóm bei mennig meëdje in d’r sjunste dreum vuurbei.
Mieng passie völt wie winne in de grutste loaterei.

Brök:
Want oane mich da is mie leëve leëg en nit kómpleet.
‘ch Bin mit good nit te betale. Bin d’r sjiekste besjteet.
Ich zaan zoeë deks: “Ach leve sjat, wat bisse good gelukt!”
Da lach ich in d’r sjpegel en ich roop da gans verrukt:

En is de leefde die ich geëf te väol vuur mich?
Pas da hoat ich misjien ee bietje óch va dich.