I jidder hoes d'r kloon eroes

Tekst: 
Henk Struver & Frans Ozek
Muziek: 
Henk Struver & Frans Ozek
Artiest: 
Album: 
'Kirchröatsjer Sjpetsiejalietète 4' - Onger Os CD7198
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1991

Refreng:
I jidder hoes d'r kloon eroes,
de janse sjtad, die zingt en broest.
Drei daach lank junt vier tse vós,
alaaf, dat is noen ózze jrós.
Kirchroa sjteet op d'r kop,
en jidderinne is beklópd.

Iech wees nit wie 't kunt, i mie hats doa brent ee vuur.
Alaaf, alaaf, alaaf.
Dat han iech jiddes joar mit vasteloavend vuur de duur.
Alaaf, alaaf, alaaf.
Dan sjleet d'r blits miech in d'r boam,
en pak miech op mit d'r janse kroam.

De prük kunt oes 't sjaaf, d'r kloon hingt in d'r jank.
Alaaf, alaaf, alaaf.
Aód en jónk die wille joa, de träot al in de hank.
Alaaf, alaaf, alaaf.
Dan sjleet d'r blits miech in d'r boam,
en pak miech op mit d'r janse kroam.

Zoeëlang vier kenne sjpringe, da blieve vier jezónk.
Alaaf, alaaf, alaaf.
Zoeëlang vier kenne zinge, da veule vier ós jónk.
Alaaf, alaaf, alaaf.
Dan sjleet d'r blits miech in d'r boam,
en pak miech op mit d'r janse kroam.