Hoaj 'm hoêg

Tekst: 
Piet Hellenbrand
Muziek: 
Frans Hellenbrand
Artiest: 
Betje bv
Plaats: 
Haelen

Refrein:
Hoaj 'm hoêg, hoaj 'm hoêg, hoaj 'm hoêg, doe kins der baeter onger sjtoan.
Hoaj 'm hoêg, hoaj 'm hoêg, hoaj 'm hoêg, doe kinst der beter taege sjloan.
Hoaj 'm hoêg, hoaj 'm hoêg, hoaj 'm hoêg, al höbs ze der veul te veul gehadj.
Dan hels ze 'm toch nog hoêg, hoaj 'm hoêg, hoal 'm hoêg, hoaj 'm hoêg.

Het is altied hetzelfde leedje, as wae s'aoves vollye goan.
Den kriege wae ieërst te huere, waat wae waal en neet môtte doon.

Bie de Valk is 't altied pries, dan weurt der veul gespraoke.
Bie 'ne vetbak en ein glaesje beer, weurt in taktiek gedaoke.

Kômme wae den get later thoes, lik het maedje te sjlaope.
Dan weite wae waat we môtte doon, det höbbe wae net bespraoke.