Hónged joar

Tekst: 
Arno Ypelaar
Muziek: 
Arno Ypelaar
Artiest: 
D'r Letste Sjrai
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 2003-2004
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2004

Refrein:
iech weëd waal hónged joar, dat is nog ja nuus
vuur de vasteloavend biste noeëts tse oad
iech weëd waal hónged joar, en nog veul mieë
vuur de vasteloavend kunste noeëts tse sjpieë

al kraache diech de knäok jet en trille diech de bee
al verjitste welke daach 't is en bis jet durcheree
al biste jries wie ing doef, jee dónkel hoar mieë d'róp
mit vasteloavend maat dat nuus, da sjteeste óp d'r kóp

al valle diech de tseng oes, en hüetst nit mieë zoeë jód
al biste óch d'r wèg ins kwiet, de kneie ram kapot
al valle diech de hoare oes, jing kammoeflaasj mieë d'róp
mit vasteloavend maat dat nuus, da sjteeste óp d'r kóp

mar ee dink motste nit verjèse,
al biste oad en versjlèse
tse oad vuur de vasteloavend jieët 't nit
doarum zingt en sjpringt noe mit ós mit: