Gef miech noch ee bearke

Tekst: 
Jo Mulder
Muziek: 
Jo Mulder
Artiest: 
Album: 
Plaats: 
Eijgelshoven
Jaartal: 

De Vasteloavend is werm doa, da wead ziech sjpas gemakt.
Ich trek miech da d'r kloon gauw aa, doa han iech óp gewach.
Iech sjpring en zing d'r ganse daag, bis midde in de nach,
en veul iech miech óch noch zoe muj, da roop iech noch gans truij:

Refrein:
Gèf miech noch ee bearke en ing gów sigaret,
en zoe lekker meadje,
da bin iech gered. (2x)

D'r óptsóg trukt werm durch de sjtroat, mit moeziek en gezank.
De luuj die sjoenkele alle mit óp d'r nujtste hit.
Da is 't wade óp d'r prins, kiek doa, doa kunt'e aa.
D'r prins dea sjteet gans hoeëg en winkt, mar wits doe wat hea dinkt?