Frens-je, Frens-je pas mar óp

Tekst: 
Sjeän Wetzels
Muziek: 
Korn. Wiertz
Artiest: 
Roda-zangers, Wurmtaler Dameskoor, Hanny Tholen, Niek Ploum, John Quadflieg
Album: 
'Kirchröatsjer Sjpetsiejalietète' - Dureco Holland CD10.11.76
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1940

Os Frens-je dat is inne klinge sjtrop, hat onzin mar in der kop.
Went hea de kats mar hat jeblikt, hea jauw ze an der sjtats ins trukt.
Inne sjrai lieët dan dat ermste deer, me ziet höar dat nit weer.

Refrein:
Frens-je, Frens-je paas mar op.
't Zitst jet vuur diech drop.
Frens-je, Frens-je paas mar op.
't Zitst jet vuur diech drop.
Wat has doe mar aajevange,
dats doe lieëts 't muulsje hange.
Frens-je, Frens-je paas mar op.
't Zitst jet vuur diech drop.

Bij os hingenoes in der hondersjtal, doa woar ins krach en krawal.
Dea lummel zoos in enne ek, hauw in de heng 'ne bessemsjtek.
Der haan, dea woeët bauw wild derbij, dat woar ing kokelij.

En noen is dat Frens-je allang 'ne man, dea de sjtrich nit losse kan.
Zieng vrauw is i-jen hoes der hear, die sjpilt hem loeëter vuur 't wear.
Doch jeet hea ins en kriet ze jries, dan zingt zieng vrauw die wies :