Fliemmerkis

Tekst: 
Jo Schulteis
Muziek: 
Jo Schulteis
Artiest: 
D'r Engelsjroep
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1999-2000 - Weerwaas Studio's Landgraaf
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2000

Refreng:
D'r televisie bringt de janse welt bij ós in hoes.
D'r televisie is en bliet ing sjun en jekke doeës.
Ummer kiekke noa die kis, wat 't allersjunste is.
En óch d'r weerman tseegt ós óp die jroeëse kaat,
of 't noe reëne jeet of sjnei vilt in de naat.

Jidder oavend óp de bank, e tesje kafieë bei de hank,
zies doe in de betste klure, die bekankde Hollywood fiejoere.
E projram vol fantasie, ja, zoeë vöal sjpas joof 't nog nie.

Mitwoch is dan d'r voesbaldaag, de sjpannoeng sjleet diech óp de maag.
In de paus kunt da de reklame, jans jemuutlieg da tserette sjwame.
Vöal jesjrai bij jiddes jool, doe vils boa um mit dienge sjtool.