Fieës, fieës, fieës

Tekst: 
Leonie Robroek & Leo Henderikx
Muziek: 
Leo Henderikx
Artiest: 
Album: 
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 
2005

Refrein:
Went Heële fieës geet viere
Jóng, jóng, jóng da haot dich vas
Went Heële fieës geet viere
Hoale v'r aal oet gen kas
En mit de vasteloavend
Geet Heële plat gewis
Weë mit ós fieës geet viere
Wit wie dat i Heële is.

Vier sjoere ós de batse,
doa is de tied noe vuur
V'r make ummer fratse
dat gieët 't leëve kluer
E heudje en e neëske
E träötje, e glaas beer
En jekre daag e leedje, joa dat is ós plezeer

Mit ee bee en oane oam
Dat deet ós ginne noa
Drum loat ós noe mar winge
't is hi-j noeëts gedoa
V'r kroepe en v'r sjravle
Vier gónt d'r ummer vuur
Es letste mit mie träötje
Sjlüt d'r kastelien de duur