Euver de Maosbrök

Tekst: 
R.M.Th. Quaedvlieg
Muziek: 
A. Resnick & K. Young mel. 'Under the Baordwalk'
Artiest: 
FietseFreem
Album: 
FietseFreem - Marlstone MARL.98517
Plaats: 
Maastricht

Ging iech oet in de stad,
en mós iech saovens laat naor hoes.
Pakde's diech miech bijj 'n hand,
kaom iech altied veilig thoes.

Refrein:
Euver de Maosbrök, leep iech mèt diech.
Euver de Maosbrök, de waors altied bijj miech.
Euver de Maosbrök, loupe nou aander luij.
Euver de Maosbrök, meh iech verleef miech opnuij.
Euver de Maosbrök, Maosbrök.

't Is al lang veurbijj,
de höbs noe 'n nuij vriendin.
Iech zèt diech oet miene kop,
en iech hoop dat iech dat kin.