Es iech väöl duite had

Artiest: 
?
Plaats: 
Maastricht

Refrein:
Es iech vaan zie leve hiel väöl duite had,
daan zouw iech eint geve aon de ganse stad.
Meh kraog iech vaan ederein ouch e rundsje trök,
daan laog iech ... zeker wete,
tot haaf-vaste oetgetèld op miene rögk!!

Iech druim wel 'ns tot iech de hoonderd-doezend win,
of tot iech zoe mer örges e tiensje vin.
't Liefste druim iech vaan e paar miljoen.
Es iech die duite had zouw iech mer ein dink dao mèt doen ...