Elveroad

Tekst: 
Paul Weelen
Muziek: 
Paul Weelen
Artiest: 
Weerwaas
Album: 
'Weëd wakker' - Marlstone cdl-9638
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 

En doa kómme ellef mentjer mit d'r prins vuuróp, jong, weë hauw ziech dat jedaad.
En die drage ellef hudsjer mit ee veersje dróp, jong, vier hant óp dón jewaad.
D'r elveroad, deë is jet weëd, vier wille hoffe dat 't der jing tswellef weëd.

't Is vieddel óp ach jeweë en jidderinne waad allang.
De buun die bliet maar leëg, me kriet sjleëte zin dervan.
Is dit ing zietsoeng oane projram of kunt 't indlieg noen dervan ?

Noen zunt ze indlieg doa, ee wöadje nog vuuraaf.
Me kan de haof sjeet nit versjtoa, al ruft me hónged kier alaaf.
Is dit ing zietsoeng oane prjram ? Mar plötslieg zitse vier dan sjram.