Ek sjlaager

Tekst: 
Ummer d´r Neaver
Muziek: 
Ummer d´r Neaver
Artiest: 
Jack Vinders, Ummer d´r Neaver en Weerwaas
Album: 
Jack Vinders, Ummer d'r Neaver en Weerwaas - 'Jool is Jool' - Marlstone Recordings bv CDS 2019
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2000

Is hei inne in de sjtad, deë verjstank va foesbal hat ?

1234 ... ja, dat is 'm ...

Iech sjtong letst op de foesbalwei en zoog d'r trainer sjtoa.
Hea woa jans oes 't huusje, hea wòs niet wie of woa.
Mot ich d'r krisboom maache, of doch mer 4-4-2 ?
Iech zaan: Noe zich mer reujig, Frenk, maach nit zoene behai.

De taktiek is niet wiechtieg, uur hat mer ee parool:
ing jool mieë wie die angere, en jans Holland sjteet op d'r sjtool !

Refreng:
Allè da, da win da, ja wie da, deu mer 1234 5 joole drin.
Allè da, da win da, ja wie da, deu mer 1234 5 joole drin.

D'r Matheus hat veul klasse, d'r Beckham nog veul mieë,
de Fransen zunt bouw meister, en Tsjechië adieë.
De hooligans die houwe drop , mit ee lekker jleesje beer.
D'r scheids is noeëts partijdig, al weul hea dat waal jeer.

Òs jonge wisse besser, hant ee dingk in d'r kop:
Wentste ummer winne dees, da sjteeste an d'r top.

Refreng:
Allè da, da win da, ja wie da, deu mer 1234 5 joole drin.
Allè da, da win da, ja wie da, deu mer 1234 5 joole drin.

1234 joole zunt 't geheim, 1234 hei kunt werm 't refrein: