Ejelzer

Tekst: 
Wim Kleinen
Muziek: 
H.Temming en H.Westbroek ("België")
Artiest: 
Jack Vinders
Album: 
Jack Vinders - 'Ejelzer' - Marlstone Recordings
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1999

Woo mós iech hin, iech wil nit noa Heële, iech kan nit noa Heële, doa wingt 't tse zier.
Woa mós iech hin, iech wil nit noa Mastrich, iech wil nit noa Mastrich, iech bin jinne pier.
lech kan nit leëve i Friesland, want Friesland dat is miech tse wied.
En wat Amsterdam aajeet, ja, doa wees iech jee besjeed.

Woo mós iech hin, iech wil nit noa Venlo, sjei oes va Venlo, dat sjteet doch ummer blank.
Woo mós iech hin, iech wil nit noa Zitterd, sjwieg miech va Zittend, die sproach, wat inne klank.
lech kan nit leëve i Zeeland, want Zeeuwe die zunt miech tse jreun.
En wat Rotterdam aajeet, dat deet miech alling mar leed.

lech wil zinge i Kirchroa, iech wil danse óp d'r Maat,
in die plaatsj ónger de sjtere, die d'r Herjod hat jemaad.
lech wil zinge i Kirchroa, iech wil danse óp d'r Maat,
in mieng plaatsj ónger de sjtere, die d'r Herjod hat jemaad.

Woo mós iech hin, iech wil nit noa Roesland, iech wil nit noa Roesland, dat is miech tse kaod.
Woa mós iech hin, iech wil nit noa Roeëme, wat mós iech i Roeëme, dat is miech tse aod.
lech kan nit leëve i Holland want Holland dat is miech tse vol.
En wie iech in New York óch zuk, dat bringt miech jee jeluk.

lech daat ieësj nog ins an Ejelzer, dat likt doa ainzaam en alling.
lech daat ieësj nog ins an Ejelzer, mar dat is miech vöal tse kling.
Sjtong nag in dubio, mar iech noom jee inkel risico.
lech daat ieësj nag ins an Ejelzer.

Ejelzer, Ejelzer.

lech wil zinge i Kirchroa, iech wil danse óp d'r Maat.
Die ing plaatsj ónger de sjtere, die d'r Herjod hat jemaad.
lech wil zinge i Kirchroa, iech wil danse op d'r Maat.
Die ing plaatsj ónger de sjtere, die d'r Herjod zelver hat jemaad !