Ee meëdje

Tekst: 
Paul Weelen
Muziek: 
Paul Weelen
Artiest: 
Weerwaas
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 

Wen iech eroezer jon, mit de vasteloavend jon,
dóch iech 't janse joar, iech bin ummer kloar.
lere jas aa, zonnebril, en alles wat iech iech wil,
is óp d'r motortank, ee richtieg kink va vink

Jef miech mar jouwe rock en roll,
en danse óp d'r sjtool,
en iech zuk ee mmm ee meëdje.

Wie dat plutslieg koam, iech kroog jinne oam,
mit vasteloavendsbal in de Rodahal.
lere jas aa, zonnebril, och 't woeët miech bauw tse vul.
Zeët dat meëdje in mie oer, rock en roll is mieng natoer.

Drij daag vloge um, iech wees och nit woarum.
Iech woar vuur en vlam en woar jans jet va plan.
Mar óp deesdieg woar 't sjloes, het maachet 't doe oes.
Het zaat dat 't rock en roll, alling mit vasteloavend wool.