E Bis-je

Tekst: 
Frans Stollman
Muziek: 
Peter Bartholomé
Artiest: 
Reënboagkloeb
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1999

Refrein:
E bis-je verf um de naas, doabij jet lekkesj oes e jlaas.
Went da de moezziek sjpille deet, wisse hei de klone näu besjeed.
E bis-je verf um de naas, doabij jet lekkesj oes e jlaas.
E klonehats jeet flotter sjloa, hei bij ós i Kirchroa!!!

Me broecht nit wied tse reze, me broecht nit wied tse joa,
um ziech tse ammezere en ins jód eroes tse joa.
Me broecht nit vöal um richtieg sjpas tse han.
Inne jouwe kloon weest doa alles van.

Me broecht óch nit tse sjtute, me is doch weë me is.
Me wilt ziech ammezere, jans ejaal weë me is.
Dóch mar jeweun, dan jeet ´t eëve jód.
Óch mit e bis-je kunt me nuus tse kót.