Durf tse leave

Tekst: 
Piet Godschalk
Muziek: 
Piet Godschalk
Artiest: 
De Herringbiessere
Plaats: 
Bocholtz
Jaartal: 
2015

Refrein :
Durf tse leave,
durf tse dreume,
durf tse zieë zoe wietste bis
bekiek de wilt mit eege ooge,
da kinste zieë wie sjun ze is
koom ozze vasteloavent viere,
veul diech heem, weats doe ooch bis
want drei daag vida loca,
dat is os allersjunste fes

Koeplet 1:
Biste sjwats of biste wies,
biste erm of biste riech
oonger dezelfde zon jeboare,
zunt v’r allemoal jeliech
jidder miensj is aangesj,
mit inge eege sjmaach
mer ee dink hant v’r allemoal,
en dat is ozze laach

Koeplet 2:
Wie d’r daag va murje wead,
kint diech huuj nog jinge zaache
Mer wat d’r ooch jebeurt,
jank diech doa nit jik vuur maache
reant ‘t haste pech,
sjiengt de zon haste jeluk
pak dieng kanse, duch die dink,
kiek noa vuure, nit tseruk

Koeplet 3:
Woats doe ooch jeboare bis,
op dis jroeëse wilt
doe mots die leave leave,
woa ’t diech ’t bitst bevilt
zitste likker in die vel,
en jeleufs in watste dees
haste ummer vasteloavent,
en ’t leave is ee feest

Hoort bij: