Droemvlucht

Tekst: 
Jack Poels en Nynke Laverman
Muziek: 
Jack Poels
Artiest: 
Rowwen Hèze
Album: 
'Rodus & Lucius’ - RHAM
Plaats: 
America
Jaartal: 
2006

Ik dream fan dy

ik fang dy yn myn ljocht
op dizze jûne waarm en soel
sweevjend op’e sliep
betsjoen ik dyn gefoel

ik hâld dy fêst, ik lit dy gean
ik strui mei drippen dau
oant dyn hier, dyn hals, dyn liif
glinstert

ik droem van ow

ik heb ow in mien macht
ik loat ow verlange als ik wil
met mien wurd streel ik ow zacht
en ik kus ow lang en stil

en ik beleaf 't allemoal
als ik ow in 't moanlicht leg
stort ik ow zinne vol
en wuif de woarheid weg

ik dream van dy

út dyn hûs fan gloaiend sân
dream ik dy yn myn lân fan grien
en nimmen sil ea witte
hoe't it wie

hiel ver weg van iederien
droem ik ow in 't greune graas
en niemand zal nog wiete
hoe 't waas

ik droem van ow

ik dream van dy

do bist no yn myn macht
ik lit dy langje as ik wol
salang 't de moanne sjocht
binn' dyn lippe gol

ik frij dy dôf en blyn
lit dy dyn hert ferjitte
allinne noch ús hûd,
ús azem

ik droem van ow

hiel ver weg van iedereen
droem ik ow in 't greune graas
en niemand zal nog wiete
hoe 't waas

droegen troch de simmerwyn
komst op my ta en it begjint
oant de moanne stiloan oplost
en dy meinimt

út dyn hûs fan gloaiend sân
dream ik dy yn myn lân fan grien
en nimmen sil ea witte
hoe't it wie

gedrage dor de zomerwind
bin vannacht wie geej wilt zien
tot de moan hiel langzaam oplost
en ow meinimt

ik droem fan dy