D'r loemelekrieëmer

Tekst: 
Leo Keularts & Paul Münstermann
Muziek: 
Paul Münstermann
Artiest: 
Paul & Leo
Album: 
'De leedjes 2001' - de Winkbülle CD01MMI
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 
2000

De ouw versjlieëte kleier, die woeëte nui bewaard.
Wat wier nog va sjtof woar, dat woeët beiee gesjaard.
De Mam doog doamit poetse, al goof dat dökker sjtriet,
want went deë keël da langs koam, da woar ze die wer kwiet.
Ins in de zoevöal weëke, koam heë wer durch de sjtroat,
van hinge op zie kerke, zóng heë da in de moat:

Loemele, loemele, hadder loemele, koom, kiek ins in de kis.
Loemele, loemele, loat ins kieke wat bei uch gezuëmerd is.
Loemele, loemele, koom me hei doamit en bis neet zoe verleëge.
Hingt deë pungel an de woag, da is en bliet 't me de vroag:
Vilt 't mit of vilt 't teëge.

Wie mieë me houw gezuëmerd, wie beëter woar d'r toesj,
al houw me döks d'r indruk, dat hendig woeët gefoesj.
Want vuur 'ne pungel loemele, bauw fossjer wie e kink,
kreeg me ee gans klee pupke, neet groeëter wie 'ne pink.
'ne Winkvoeëgel, ee muëleke, ee piepke gans va eëd,
al woare 't kling prulle, 't woar toch de muite weëd.

Loemele, loemele, hadder loemele, koom, kiek ins in de kis.
Loemele, loemele, loat ins kieke wat bei uch gezuëmerd is.
Loemele, loemele, koom me hei doamit en bis neet zoe verleëge.
Hingt deë pungel an de woag, da is en bliet 't me de vroag:
Vilt 't mit of vilt 't teëge.

Wat houwe vier döks nerve, went heë an 't woage góng,
want noeëts loot heë get blieke, wat of heë d'r va vóng.
En went 't jüs te min woar, da góng-se durch gen hoes,
en sjnapdes watse kriege kós, joa zelfs de sjiekste bloes.
't Sjtüpke va d'r Opa, de lakes va ge bed,
d'r pungel van d'r pap en va de Oma 't korset.

Loemele, loemele, hadder loemele, koom, kiek ins in de kis.
Loemele, loemele, loat ins kieke wat bei uch gezuëmerd is.
Loemele, loemele, koom me hei doamit en bis neet zoe verleëge.
Hingt deë pungel an de woag, da is en bliet 't me de vroag:
Vilt 't mit of vilt 't teëge.

Loemele, loemele, hadder loemele, koom, kiek ins in de kis.
Loemele, loemele, loat ins kieke wat bei uch gezuëmerd is.
Loemele, loemele, koom me hei doamit en bis neet zoe verleëge.
Hingt deë pungel an de woag, da is en bliet 't me de vroag:
Vilt 't mit of vilt 't teëge.

'ne Winkvoeëgel, ee muëleke, get klings va posjelei.
Mit de hatteligge grus va Loemel-Paul en Loemel-Lei.