D'r kwetsjbul

Tekst: 
Muziek: 
Artiest: 
Weerwaas
Album: 
Weerwaas - 'Weëd wakker' - Marlstone recordings bv CDL9638
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 

Roep ens an d'r kwetsjbul, noen sjpil ins op dat dink.
Los 't diech jing tswai moal zage, dat kan doch jiddes kink.
Wilste sjtiemmoeng in de tent, ja, da sjnap dat insjtrement.

D'r Sjriebel en d'r Hoepperts die koeëete jet dervan.
Als kink al wool iech sjpille, inne wiener wool iech han.
Mar jong wat is dat lestieg, 't kwietsjt en kraacht en züet.
Mieng vingere zouw iech brèche wen iech doadróp sjpille müet.
En dan róf iech noa d'r Sjeng, deë is ummer an de geng.

Noen bij 't wienertreffe kiek iech wie ee kink,
en wunsjet iech küet effe sjpille òp zoeë dink.
Mar jong, wat mòs iech helle en bréch miech bauw dor doem.
Iech kan jing noeëte sjpille en krien nuus droes wie sjoem.
Dan rof iech noa d'r Sjeng, deë is ummer an de geng.