De tröat en de tsiem

Tekst: 
Jo Jeha
Muziek: 
Jo Jeha
Artiest: 
De Roda Zengere
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 

Refreng:
Went de tröat dan jeet van tèterèttetè,
jong, dan hult miech jenne aa.
En de tsiem, die sjleet van boemtarataboem,
han iech dierek d'r kloon werm aa.

‘t Janse joar bin iech dan óch inne janse ruiige jong.
Ee druupje hei en ee beersje doa, dat is jèt vuur de tsong.
Mar huur iech jèt van vasteloavend, kruuft jèt durch mie blót,
dan zaan iech: 'Vrauw, kiek d'r kloon ins noa', en zing oes voller brós.

En trukt d'r vasteloavendstsóg dan durch ós sjunste sjtad,
dan han iech deë kloon al aa, dat hult miech jónk va hats.
Doch jiddes joar kunt esjermitwoch, dan hüët alles óp.
De tröat jeet aaf en de tsiem jeet voet, doch vier zinge oes voller brós.