Danse, danse

Tekst: 
Jean Kraft
Album: 
Zoondagskind - Marlstone Recordings bv
Plaats: 
Maastricht

'ch Höb 'n in mien hart gekeke, ich goon met aw tradities breke.
'ch Höb 'ns alles vergeleke en vertrek euver twie weke.
'ch goon genete vaan 't leve want iech weit dat doort mer eve.
'ch Wèl nog hiel väöl goon beleve iech wèl leve, leve, leve.

Iech wèl danse, danse, danse, iech wèl danse, dat wèl iech.
Iech wèl zinge, zinge, zinge, dae wèlt zinge, zingk mèt miech.
Iech veul miech bleij iech veul miech good.
Iech veul de kriebels in mie blood.
Wee wèlt dat met miech beleve, leve, leve wie 't moot.

Eed'ren daag weur iech get auwer en de oore goon get gauwer.
Iech haw vaan zon en neet vaan rege, nein, daor kin iech gaar neet tege.
'ch Wèl de zon in de zie zien zakke, 'ch goon mien koffers noe mer pakke.
'ch Wèl genete vaan 't leve, niemand hèlt miech noe nog tege.

Ich veul miech es opnuij gebore, en kin genete van al die ore.
'ch Hoop tot alles nog lang maag doore, want iech geneet weer vaan 't leve.