D’r Prinsepappa-razzi

Tekst: 
Paul Münstermann, Leo Keularts
Muziek: 
Paul Münstermann
Artiest: 
Paul & Leo
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 
2010

Refrein 
Joa, joa, joa,
kiek ins noa ’t vuëgelke
Lach nog ins, da sjtees-te sjun d’r óp
Kiek ins noa ’t vuëgelke
Jóng, zet dich d’r sjtieëk ins óp d’r kop
Joa, joa, joa,
kiek ins noa ’t vuëgelke
Noe haot dich sjtil, da zoem ich óp dich
En zou ‘t zieë dats-doe mesjiens neet plekke blies
Da kleëf ich dich Esjgoonsdig werm d’r-i

Couplet 
D’r Prinsepap hat inge nuije kamera
D’r zoeën is Prins, doa houw heë va gedreumd
Noe knieps d’r Pap al wat ‘m vuur de zoemlens kump
En weëd al Pappa-razzi geneumd
Al ergert ’t d’r President, heë huët d’r noeëts mit óp
D’r Elveroad truk allewiel ing tuut uëver d’r kop
Me kint zich ginne drinke, of d’r Pap deë sjteet d’r bei
Zelfs went me óp ’t hüske zit, da huët me zienge sjrei

Mit al dat flitse is ‘t of d’r bliets i-sjleet
Bis dat ‘t dónnert: “Noe is ‘t gedoa
Die brankpunt is ós koakpunt, ’t is sjleetingstied
Noe lieët-se dat sjtatief gevelles sjtoa”
D’r Pap is ópgelane, mè zieng batterei is leëg
En went heë nog ins kniepse deed,
da kriet-e hendig sjleëg
Doa sjteet d’r Pappa-razzi mit ee tsemlich lank gezich
D’r Pap is neet bewoage,
ne, heë is uëverbelich

Noe hat d’r Pap d’r kamera verkoch
aa d’r Nónk Pièrre
D’r Pap, deë zoeë geer 

Hoort bij: