'ch wil dich zië lache

Tekst: 
Frits Pelt
Muziek: 
Jos Pecasse, Frits Pelt & Hans Sterk
Artiest: 
Frits Pelt & de Sjpassemiger Sjpatze
Album: 
'De leedjes 1996' - de Winkbülle CD0196
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 
1995

Refrein:
´ch wil dich zië lache mit die groeëte gluije oge.
'ch wil dich zië danse op de hoempapa meziek.
Kom, zing ins van de hermeniekes en de kloone,
en num mich mit op rees durch 't groeëte narreriek.
Haste och teëgewink en kokt dich deks ut blood,
mit vasteloavend kumpt 't allenuij wer good.

De wesjmesjien die is kaduuk, d'r fiets hat lekke tuup.
Noe kiek ins wat ing nutte praatsj op dieng sjieke sjtuup.
D'r zeep deë glietsjt dich oet de heng, 't water is wer koad.
't Huuske is alwer bezat, zoeë weësjte toch vreug oad.

't Klint hat in de boks gedoa, de milk is van de koak.
D'r sjluëtel brikt dich uëver in dat sjtomme sjluëtelloak.
De middig is verzauweld, nutte pukk'le op de print.
De miem die kratst an 't tapiët, da sjpringt dich toch d'r kwint.