C'est la vie

Tekst: 
Maurice Hinzen
Muziek: 
René Riva, or. M de Ruiter, Wiel Handels
Artiest: 
K.K.K. de Sjtèchneëlsjer
Plaats: 
Kerkrade

Refreng

C’est la vie! Hü weëd jevierd, hu weëd jelaat, hü weëd ziech richtieg sjpas jemaat, falderie
C’est la vie! Noen los ins joa en blief nit sjtoa, vier junt de moezziek hingernoa, falderie
C’est la vie! De vasteloavend is werm hei en jidderinne hüert d’r bij, falderie
C’est la vie! Leëf ’t leëve diech jejeëve den doe wits ’t doert mar eëve, falderie

Koeplet 1

Vasteloavend viere, dat zitst ós in ’t blód
Dat broecht me nit tse lieëre, dat jeet va zelver jód
Mer drei daag vasteloavend, dat is doch vöal tse kot
Op d’r elfde van d’r elfde hoal iech alles oes de kas
Vier junt durch bis Esjermitmoch en vier zinge: leëve de sjpas!

Koeplet 2

Moezziek in de sjtroase, konfettie kluurt d’r daag
Sjoenkel in de moas en jenis mit inne laach
D’r sjelleboom, e tröatje, joa jans noa mienne sjmaach
Op d’r elfde van d’r elfde hoal iech alles oes de kas
Vier junt durch bis Esjermitmoch en v’r zinge: leëve de sjpas!