Besjtel vöal jrus a Kirchroa

Tekst: 
Jo Schulteis
Muziek: 
Jo Schulteis
Artiest: 
D'r Engelsjroep & D Jonge va Bannaux & Original Rodaländer Musikanten
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1994-1995 - Weerwaas Studio's - WWCD 9495
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1995

Refrein:
Bestel vöal jrus a Kirchroa, jrus miech mieng heemetsjtad.
Bestel vöal jrus a Kirchroa, en doch dat in 't plat.
Bestel vöal jrus a Kirchroa, d'r Joep en ozze Maat,
wen iech jenoch jesjpaard han, bin ich doa daach en naat.

Wie is 't noch i Kirchroa, weëd miech döks jevroart.
Bin iech in mennieg sjtedsje, doa leëft ing anger tsoat.
Me truft da waal bekangde, d'r Hoebeët of d'r Piet,
en kalt da uvver joegend, die lang vervloare tsiet.

Wie is 't noch i Kirchroa, hoeët iech óp vakans.
't Woar ee lekker meëdsje, iech daat iech houw werm sjans.
Het wool alling mar wisse wie Kirchroa ziech jemaat,
het klaret uvver heemwieë, woar nit jód opjelaat.