Beer!

Tekst: 
Arno Ypelaar & Wiel Hamers
Muziek: 
Arno Ypelaar & Wiel Hamers
Artiest: 
D’r Letste Sjrai
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2009

Vier mósse jet tse drinke han, dat hant ze ós jelieërd
Vier bringe alles wat vier hant, tsezame noa d’r wieët
Vier drinke ee, vier drinke tswai
Vier drinke nog ee jlaas of drei
en wen vier ze da kleëve hant dan is dat nit verkieëd

Vier kome va wiet en drinke beer joederiedera
D’r erm deë jeet da op en neer joederiedera
Vier drinke beer bis mörje vrug
En vroage dan ’t jeld tseruk
Vier kome va wiet en drinke beer joederiedera

Refrein:
En went d’r wieët ós jee wil jeëve
Da binge vier ‘m vas, da binge vier ‘m vas
Da losse vier de wieëtsjaf heëve
En räubere de kas, joehee

Vier trekke durch ’t jans lank joederiedera
Bis dat vier jet tse drinke hant joederiedera
Vier drinke beer de janse naat
En hant alling mar sjood jemaat
Vier trekke durch ’t jans lank joederiedera

Alle daag e sjtuk in de vót, vier junt kapot, vier junt kapot
Alle daag e sjtuk in de vót, vier junt kapot