Awwerwetse rock en roll

Tekst: 
Raymonde Quaedvlieg
Muziek: 
G.Jackson/Jones (Old Time Rock & Roll)
Artiest: 
FietseFreem
Album: 
FietseFreem - 'Fietse Manie' - Marlstone 099107 CD
Plaats: 
Maastricht

Zet estebleef 'n aander pleetsje op,
vaan dee meziek kreig iech unne bommekop.
Boe iech vaan haw, kieks dich meschien vaan op,
iech haw vaan awwerwetse rock en roll.

De mieste luij goon naor de disco,
um dao te danse, dat deit hun veul lol.
Dao höb iech miestal gaw m'n tuut vaan vol,
iech haw vaan awwerwetse rock en roll.

Refrein:
Iech haw vaan awwerwetse rock en roll.
Met unnen tange deiste miech gein lol.
Dao höb iech miestal gaw m'n tuut vaan vol,
iech haw vaan awwerwetse rock en roll.

Ut kippevel, dat sjteit miech op m'n erm.
Iersch kreig iech 't kaajt en daan kreig iech 't werrem.
M'n haore stoon miech rech op m'nne bol,
iech haw vaan awwerwetse rock en roll.

Ut gans publiek, dat geit noe op en neer.
De kastelein, dee kreig 't heen en weer.
Daorum vraog iech noe aon de ganse zaol:
Haajt geer vaan awwerwetse rock en roll ?